Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-17 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Práva z vad a reklamace

Jak postupovat při reklamaci

Vadu která se na věci projeví lze vytknout v době dvou let od převzetí zboží.

Objevíte-li na zboží vadu, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

Reklamované zboží musí být kompletní (např. nestačí pouze jedna bota, ale celý pár), čisté, suché a hygienicky nezávadné.

Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží u společnosti Konsorcium T+M, s. r. o., (dále jen „prodávající“) dokladem o nákupu (prodejkou nebo fakturou), co je jejím obsahem, stručně popsat vadu na zboží a uvést preferovaný způsob vyřízení reklamace.

Pro uplatnění reklamace můžete využít vzorový formulář pro vytknutí vady.

Vyplněný formulář nebo zprávu o vytknutí vady zašlete na e-mailovou adresu reklamačního oddělení pistelkova@obuv-konsorcium.cz

Jakmile bude zpráva doručena na adresu prodávajícího, bude vám zasláno potvrzení o oznámení vady a prodávající vás bude dále kontaktovat.

Reklamované zboží se ve většině případů odesílá poštou na adresu prodávajícího. Bude-li třeba zboží odeslat, reklamační oddělení vám tuto skutečnost sdělí v e-mailové zprávě.  

Zboží doporučujeme odesílat prostřednictvím firmy Zásilkovna s dodáním na výdejní místo: Dvorská 32, 678 01 Blansko, identifikátor pobočky 4695                     

 „nebo“

pomocí služby Balíkovna, s dodáním na výdejní místo: Dvorská 1960/32, 678 03 Blansko 3  

Zboží také můžete reklamovat v naší prodejně v Blansku

Adresa pro zasílání reklamací:

"REKLAMACE"                                                                                       
Konsorcium T+M, s.r.o.
Dvorská 32
678 01 Blansko

Bližší informace – reklamační oddělení:

pistelkova@obuv-konsorcium.cz
+420 733 670 868
+420 516 414 488

V žádném případě neposílejte zboží k reklamaci na dobírku!
Tyto zásilky nebudou přijaty a budou doručeny zpět odesílateli.

Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu. Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Preambule

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s požadavky na informace poskytované prodávajícím spotřebiteli dle ustanovení § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a § 1811 odst. 2 písm. f/ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oba v platném znění (případně dle § 1820 odst. 1 písm. m/ OZ, pokud se jedná o e-shop), a upravuje postup spotřebitele a společnosti Konsorcium T+M, s.r.o., jako prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování vysoké kvality prodávaných věcí se spotřebitel rozhodne uplatnit práva z vadného plnění dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „reklamace“).

Článek I  Prevence                                                                                                                              

a) Při výběru je nutné, aby zvolený druh, velikost a další parametry věci přesně odpovídaly potřebám spotřebitele. V této souvislosti je třeba zohlednit deklarovaný účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování nabízené věci. Pouze věc dobře zvolená z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění představ a požadavků spotřebitele.

b) Po celou dobu užívání zakoupené věci je nutné, aby spotřebitel věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání dané věci. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost věci, jako je například nadměrná intenzita užívání či užívání věci k nevhodnému účelu.

c) Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu a funkčnosti zakoupené věci je její pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba podstatně zkracuje funkčnost a životnost věci. Společnost Konsorcium T+M, s.r.o. poskytuje spotřebitelům prostřednictvím návodů k užívání a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných k řádnému ošetřování a údržbě zakoupených věcí.

Článek II  Důvody pro uplatnění reklamace                                                                                       

1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

3) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

4) Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Článek III  Kde lze reklamaci uplatnit                                                                                                    

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.

Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby reklamovaná věc splňovala platné hygienické požadavky.

Článek IV  Lhůty pro uplatnění reklamace                                                                                            

1) Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

2) Při koupi použité věci mohou strany zkrátit tuto dobu až na jeden rok.

3) Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 1 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje (jedná se tedy o vyvratitelnou domněnku). Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Článek V  Obsah reklamace                                                                                                                    

1) Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady. Právo z vadného plnění si není možné zvolit v rozporu s oprávněními danými zákonem.

2) Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Článek VI  Práva spotřebitele z vady                                                                                                      

1) Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

2) Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

3) Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí.

4) K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

5) Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6) Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

7) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí.

8) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9) Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc.

10) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

11) Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

12) Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Článek VII  Účtování skladného   

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, postupuje se dle § 2159 odst. 3 občanského zákoníku, kde je uvedeno:                                                                                                                                        

1) Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.

2) Nepřevezme-li kupující věc v čase uvedeném v odstavci 1, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů – ADR

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti k 6.1.2023

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

Dvorská 32

678 01 Blansko

Kontakty
Zákaznická podpora KTR-obuv
Zákaznická podpora KTR-obuv
(Po-Pá, 8-17 hod.)